an toàn xe

Mercedes-benz – đi đầu tính năng an toàn

Những tính năng an toàn có trên xe ô tô Mercedes mà bạn đáng ngạc nhiên .Lịch sử các tính năng an toàn được trang bị trên xe Mercedes-benz Mercedes phát triển các tính năng an toàn dựa trên việc nghiên cứu tai nạn thực tế Năm 1959 sáng chế Khoang hành khách an toàn Nghiên[…]