Cà số khung số máy xe ô tô mercedes

Tại sao phải lấy số khung số máy ? Ý nghĩa của việc cà số khung số máy và khám xe là để tránh tình trạng xe gian, số khung số máy bị đục lại. Vì vậy, bản cà số khung phải cà trên khung, bản cà số máy phải cà trên lốc máy. Cà số[…]